1. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2017

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jako pierwsza startuje do do Sektorowego badania BKL: Drugie posiedzenie plenarne SRK SF

22 marca 2017 r.  odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście z PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas posiedzenia poszerzono skład Rady o kolejnych członków reprezentujących banki, ubezpieczycieli, uczelnie wyższe oraz związki zawodowe. Obecnie Rada liczy 35 członków. 

Rada powołała dwa stałe komitety: Komitet ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, badań i analiz oraz Komitet ds. edukacji, kwalifikacji i sektorowej ramy kwalifikacji. Przyjęto też Plan Komunikacji Rady.

Głównym tematem posiedzenia było sektorowe badanie Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL). Uczestnicy spotkania zapoznali się z koncepcją i metodologią badania, zaprezentowaną przez zespół badawczy UJ. Przedyskutowali kluczowe kwestie. Podjęto decyzję, że sektor finansowy jako pierwszy spośród sześciu sektorów, które mają swoje rady, przystąpi do SBKL.  Szczegółowa metodologia i koncepcja badania zostanie wypracowana w ścisłej współpracy z Radą. Wśród najważniejszych korzyści z badania wymieniano diagnozę przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracowników sektora jako podstawę przygotowania dalszych działań Rady oraz bezpośrednich działań firm i organizacji, tak aby skutecznie przeprowadzić pracowników od strony kompetencyjnej do nowego środowiska pracy „jutra”. 
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...